Om selvbygger+

 

Firmanavn: Selvbygger+

Adresse: Østerbakken 53, 4030 Tune

CVR nr.: 43 40 95 36

Telefon:

E-mail: kontakt@selvbyggerplus.dk

Selvbygger+ er firma der har til hensigt at hjælpe private selvbyggere med at få struktur og overblik over hele deres byggeproces.

Vi tilbyder en digital platform (Applikation), via selvbyggerplus.dk Platformen findes i en Basic version der er gratis og en Advanced og Pro udgave der er på abonnement. Herudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og ydelser.

Ud over den digitale platform driver vi hjemmesiden (Website) www.selvbyggerplus.dk

Vores Applikation, Website og tillægsprodukter/ ydelser tilbydes udelukkende til private kunder.

Definitioner

Applikation: Platformen Selvbygger+ og valgte tillægsmoduler.

Brugsdata: En type data, der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder Kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Kunde- eller brugergenereret data

Dataansvarlig: Det organ, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Det organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata: Data, der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Applikationen såsom kundedatabaser, fakturaer og andre former for produktionsdata og dokumenter.

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.

Disse betingelser er gyldige fra den 1. januar 2021 og erstatter alle tidligere versioner.

Abonnementsbetingelser

1Accept af abonnement og betingelser 

1.1. Nærværende købsbetingelser (herefter “Betingelser”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg accepterer betingelser og privatlivspolitik” på bestillingsformularen og gælder mellem Selvbyggerplus ApS, CVR-nummer 34409536, Østerbakken 53, 4030 Tune herefter benævnt “Selvbygger+” og dig som kunde.

 2. Abonnementsbetingelser for Selvbygger+

2.1. Vores Applikation tilbydes udelukkende til privatkunder, og vores service er dermed business to consumer (B2C)

2.2. Hvis du som privatperson bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser.

2.3. Vi kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af Applikationen og/eller vores websites efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.

3. Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser

3.1. Vi giver dig en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for dig som privatperson, og Applikationen må hverken benyttes af andre eller til at foretage databehandling eller ydelser for andre. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen, eller som bruger dit login.

3.2. Du må ikke overdrage dit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Selvbygger+.

4. Pris og betalingsbetingelser

4.1. De til enhver tid gældende priser fremgår på Selvbygger+. Priserne er angivet inklusiv moms og i danske kroner (DKK). Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores websites.

4.2. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode.

4.3. Ved indgåelse af en abonnementsordning giver du os automatisk lov til løbende at trække abonnementsbeløbet på dit kort. Hvis du gør brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepterer du samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt. Ved trækning på dit kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til den oplyste e-mail.

5. Fortrydelsesret

5.1. Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til private, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

6. Opsigelse og abonnementsfornyelse

6.1. Opsigelse skal ske senest dagen før, en ny abonnementsperiode påbegyndes. Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement i Applikationen via fanebladet “Indstillinger” nederst i venstre hjørne.

6.2. Abonnementet fornyes automatisk ved abonnement periodens udløb, medmindre opsigelse har fundet sted.

6.3. Du kan til enhver tid kontakte support@selvbyggerplus.dk for at få slettet din konto. Dette vil blive betragtet som en opsigelse af dit abonnement.

6.4. Opsiges eller slettes en konto i løbet af en abonnementsperiode, er du fortsat forpligtet at betale for Tjenesten, indtil abonnementet er udløbet. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden.

6.5. Vi forbeholder os retten til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel.

6.6 Såfremt din betaling er udeblevet, for eksempel ved manglende dækning på din konto, forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke din konto, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling har fundet sted.

6.7. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan vi opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

7. Overdragelse

7.1. Vi forbeholder os retten til frit at overdrage vores rettigheder og forpligtelser overfor dig til et koncernforbundet selskab eller tredjemand. Vi har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. Listen over de underleverandører, som vi anvender til databehandling, kan du finde her: tilgår!

8. Kundens data

8.1. Du er som kunde Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som uploades og behandles i Applikationen. Derudover ejer du som Kunde egne data i Applikationen. Til disse betingelser er der indgået en databehandleraftale, hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger. Personoplysninger, som vi er behandlingsansvarlige for, bliver behandlet i henhold til vores privatlivspolitik.

8.2. Applikationen giver dig mulighed for at eksportere i PDF ved alle moduler herunder data mv. Du accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af dig inden dit betalende eller gratis abonnement ophører.

8.3. Vi er berettiget til at opbevare Kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Applikationen.

8.4. Vi kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere økonomistyrings-tjenester i Selvbygger+ platformen, prissætte Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning, såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger som e-mailadresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal vi anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal vi implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.

8.5. Vi kan dele Brugsdata med andre selskaber i egen koncern under samme betingelser og begrænsninger som beskrevet i denne aftale.

8.6. Vi kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning i forbindelse med dom, myndighedskrav, dødsfald eller lignende.

8.7. Information udledt af aggregeret og statistisk indsamlet materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at dataene er anonyme, og du vil dermed på intet tidspunkt kunne blive identificeret.

8.8. Ved betaling behandles dine Personoplysninger af et eller flere betalingsselskaber. For mere information om de betalingsselskaber, som vi anvender, henviser vi til deres vilkår og betingelser.

9. Kundens adgang til egne data

9.1. Du har til enhver tid fuld adgang til din egen konto og data. Hvis du nedgraderer fra et betalt abonnement til Basic-abonnement, medfører dette, at du ikke længere har adgang til de data, som er en del af betalte versioner. Vi opbevarer denne data, så længe du aktivt bruger Applikationen, og du kan få adgang til disse data igen ved at købe betalt version igen.

9.2. Kundedata slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

9.3. Såfremt du ikke har været aktiv i tjenesten i 12 måneder, sletter vi din data i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du vil blive varslet på e-mail en måned før, din data bliver slettet.

10. Opdateringer og driftsstabilitet

10.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

11. Kundens brug af Selvbygger+

11.1. Du er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af din data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

12. Ansvar

12.1. Selvbygger+ fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

12.2 Selvbygger+ er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Selvbygger+ kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

12.3 Det maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

12.4. Brug af Applikationen og Selvbygger+ support og anden kommunikation med Selvbygger+ skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko, og Selvbygger+ kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, men fejl kan ske. Du skal selv kontrollere at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

12.4.1 Budgetmodul

Selvbygger+ kan ikke gøres ansvarlig for benyttelsen af modulet og dens funktioner.

12.4.2 Kontraktmodul

Selvbygger+ kan ikke juridisk gøres ansvarlig for standardkontrakten, da denne accepteres af brugeren inden udsendelse. Samtidigt kan Selvbygger+ heller ikke gøres ansvarlig for indgået aftaler ifm. brugeren egne uploadede dokumenter.

Dette ansvar hviler ene og alene på brugeren.

12.4.3 Tidsplanmodul

Selvbygger+ kan ikke gøres ansvarlig for brugen af tidsplanmodulet og generelt overholdelse af tidsplan.

12.4.4 Spørgsmålsmodul

Selvbygger+ rådgiver i spørgsmålsmodulet ud fra fremsendt materiale og kan ikke gøres ansvarlig for manglende informationer fra brugeren ifm. besvarelser.

Endvidere skal spørgsmål være af byggeteknisk karakter og være konkrete.

13. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

13.1. Vi har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Applikationen samt alt materiale på vores websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

13.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til dig som kunde.

14. Tvister

14.1. Opstår der uenighed mellem kunden og Selvbygger+, skal uenigheden afgøres efter voldgift som første instans.