Guide til færdigmeldingen

Her får du en guide til færdigmelding af din ombygning, renovering eller nybyggeri - step by step.

Udgivet 6. juli 2022
| Selvbyggerplus

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at denne guide tager udgangspunkt i simple byggerier til private. (brandklasse 1 og konstruktionsklasse 1) og henvender sig til BR18 § 40

Inden du kan færdigmelde projektet skal du modtage teknisk dokumentation fra dine håndværkere og opdatere tegningsmaterialet, så det stemmer overens med det udførte arbejde – og som i øvrigt stadig overholder byggetilladelsen.

Hvis du har lavet en kontrakt med din håndværker igennem Selvbygger+ er dokumentation ifm. færdigmelding også indeholdt i entreprenørens arbejde. Først når du har modtaget for kommunen en fyldestgørende dokumentation skal du betale slutbeløbet.

Omfanget af dokumentation til færdigmeldingen er i praksis forskellig fra kommune til kommune. Det kan derfor være en god idé at kontakte kommunen inden du udfærdiger færdigmeldingen.

Det er vigtigt at understrege, at du som husejer er ansvarlig for, at dit byggeprojekt overholder de gældende lovkrav. Det betyder også, at kommunen ikke gennemgår om det indsendte materiale opfylder lovgivningen. De skal blot sikre sig, at dokumentationen foreligger.

Nedenfor gennemgås de 22 punkter som skal udfyldes på bygogmiljoe.dk ifm. din færdigmelding.

Du kommer i gang med færdigmeldingen ved at klikke på punktet “Efter endt arbejde” under projektet.

Pkt. 1 – Færdigmelding af byggearbejdet

I det første felt kan du f.eks. beskrive dette; Hermed færdigmelding for ny tilbygning. Byggeriet er opført iht. udstedt byggetilladelse.

Som bilag bør du uploade opdateret tegningsmateriale (planer, snit og facader)

Pkt. 2 – Erklæring om det færdige byggeri

Under dette punkt skal du indhente en digital signatur. Det er ejeren af ejendommen der skal underskrive denne med NemID. Da du selv har valgt at færdigmelde dit projekt skal du anmode hos dig selv.

Hvis du oplever, at digital signatur på Bygogmiljoe.dk ikke virker korrekt kan du også tage et billede af din underskrift med tilhørende tekst:

Jeg erklærer herved, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet, jf. § 40, stk. 2, nr. 2.

Billedet skal uploades under punktet Bilag hvor du klikker på vedhæft bilag.

Pkt. 3 – Erklæring om dokumentation for det færdige byggeri

Ved dette punkt kan du følge samme vejledning som pkt. 2.

Pkt. 4 – Dokumentation for Kap. 2. Adgangsforhold

Under dette punkt vil det typisk være fint med denne tekst: Der henvises til ovenstående punkt “Færdigmelding af byggearbejdet”. Her ses tegninger med nødvendige adgangsforhold.

Pkt. 5 – Dokumentation for Kap. 3. Affaldssystemer

Ofte er det fyldestgørende ved private projekter, at beskrive placering af affaldshåndtering. Det kan f.eks. skrives på denne måde; Affaldshåndtering er placeret ved vejen i kommunens beholdere. Kildesortering sker ligeledes iht. kommunens anvisninger.

Pkt. 6 – Dokumentation for Kap. 4. Afløb

Under dette punkt er det nødvendigt at medsende dokumentation du modtager fra din håndværker (typisk VVS-entreprenøren).

Håndværkeren skal fremsende dette materiale til dig:

– Tegninger med placering af udvendige samt indvendige afløb.

– Billeder hvor bl.a. højvandslukker, pumper, udluftninger og udskillere er vist.

– Drift og vedligeholdelsesmanual.

Det er vigtigt, at du ikke betaler det fulde beløb til din entreprenør før ovenstående materiale er fremsendt – og vurderet fyldestgørende af kommunen.

Pkt. 7 – Dokumentation for Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder

Under dette punkt er der stor forskel på hvordan diverse kommuner accepterer dokumentationen.

Hvis du har en byggepladsplan kan du med fordel uploade denne. Generelt skal der under dette punkt beskrives hvordan byggepladsens indretning har været overfor naboer, så der undgås unødvendige gener.

Du kan også med fordel beskrive hvordan affald er håndteret.

Pkt. 8 – Dokumentation for Kap. 9. Bygningens indretning

Dette punkt referer også til tegningsmaterialet du tidligere har uploadet under pkt. 1. Derfor kan du med fordel skrive; Der henvises til ovenstående punkt “Færdigmelding af byggearbejdet”.

Pkt. 9 – Dokumentation for Kap. 11. Energiforbrug

Som dokumentation for energiforbruget kan du uploade følgende dokumenter:

– Energirammeberegning (ved nybyggeri – selve energimærkningen foretages af ekstern energirådgiver – og skal uploades senere)

– Varmetabsramme, om nødvendigt (tilbygning af bolig – gælder ikke uopvarmet rum – hvis du f.eks. har bygget en garage til din bolig)

– U-værdiberegninger for diverse bygningsdele (hvis du har mod på selv at udføre disse kan det gøres via gratisprogrammet Rockwool Energy-designer)

Pkt. 10 – Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger

Her skal du dokumentere energiforsyningsanlæg – som f.eks. Solvarme-, solcelle-, køleanlæg og varmepumper. Det kan også være en brændeovn.

I beskrivelsesfeltet kan du kort beskrive hvilke energiforsyning der er udført og under bilag kan du uploade følgende dokumenter;

– Placering af installation (hvis den vises på plantegningen – kan du igen henvise til pkt. 1)

– Drift og vedligeholdelsesmanual for dit anlæg (din entreprenør skal levere dette)

– Datablad for anlægget (din entreprenør skal levere dette)

– Funktionsafprøvning af anlægget

Pkt. 11 – Dokumentation for Kap. 13. Forureninger

Under dette punkt skal du som udgangspunkt redegøre for nedenstående punkter;

– Radonsikring: I udførelsen af dit projekt har du forhåbentligt udført en radonspærre ved soklen. Den vil typisk også være vist på en snittegning. Du kan skrive dette i beskrivelsesfeltet:

Der er etableret radonsikring i byggeriet og der henvises til snittegning for placering.

– Materialevalg: Det er vigtigt, at du kun har benyttet materialer i dit byggeri der ikke er sundhedsskadelige. Du er dog godt sikret, hvis dine indkøb er gjort i Danmark hvor en lang række krav skal godkendes til byggematerialer. Hvis dette er tilfældet kan du skrive dette:

Alle materialer er CE-godkendt og handlet i danske byggemarkeder.

Hvis der har været krav om en jordforureningsattest i byggetilladelsen skal denne også uploades som et bilag til dette punkt.

Pkt. 12 – Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum

Her skal du dokumentere forhold ift. fugt og vådrum.

Hvis du i dit byggeri har udført et vådrum (f.eks. badeværelse) skal du dokumentere at det er udført iht. “SBI-anvisning 252 Vådrum” og på hvilken måde det overholder anvisningen.

Du kan lade dig inspirere af denne tekst som beskriver en metode for udførelse af et vådrum – det kan dog udføres på andre måder:

Alle vådrum er udført iht. SBI252

– Ved adgang til badeværelse er gulv sænket 10 mm.

– Ved adgang til bruseniche er gulvet sænket yderligere 10 mm.

– Afløb i bruseniche er placeret 30 mm. under øvrig færdig gulvkote i omkringliggende rum.

– Vådrumsmembran er udført med (beskriv typen) i bruseområde og gulve i badeværelse samt 100 mm. op ad vægge.

Vedr. fugt skal du dokumentere, at byggeriet er opført, så der undgås fugtproblemer. Det kan du gøre ved at beskrive hvordan du har udført fugtspærrer i byggeriet.

Det gøres nemmest ved at uploade billeder der viser fugtsikringen og ofte udføres det ved overgangen fra fundament til ydervægge eller imellem kolde flader og træ – f.eks. ved en rem som typisk monteres ovenpå bagvæggen i porebeton eller teglsten.

Pkt. 13 – Dokumentation for Kap. 17. Lydforhold

Der er ingen decideret lydkrav til private boliger. Det betyder som udgangspunkt også, at du kan nøjes med at skrive følgende i beskrivelsesfeltet: Iht. DS490 er der ingen lydkrav til enfamiliehuse.

Der kan dog være krav til støj fra trafik som skal sikres overholder nogle grænseværdier. Dette håndteres dog normalt i selve sagsbehandlingen ifm. byggetilladelsen. Det vil ofte være ny-udstykninger hvor der kan være tale om behov for støjværn f.eks. i form af en støjvold.

Pkt. 14 – Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn

I bygningsreglementet er der krav til dagslys i opholdsrum iht. § 379. Det betyder, at glasarealer i et opholdsrum skal være min. 10 % uden skyggende forhold.

Hvis dit opholdsrum f.eks. har et gulvareal på 10 m2 skal der være 1 m2 glasareal. Du kan med fordel lave beregningerne for hvert opholdsrum i beskrivelsesfeltet. Den forsimplede beregning kan udfyldes sådan:

Stue: 35 m2 / 10 = 3,5 m2 nødvendig glasareal – Dette opfyldes med 4 stk. vinduer á 1 m2 glasareal = 4 m2.

For en god ordens skyld defineres et opholdsrum som et rum du opholder dig i. Det kan være værelser, stue, køkken mv.

Kravet gælder ikke for badeværelser, bryggers og gange.

Belysningskrav gælder ikke for enfamiliehuse og du kan se bort fra dette.

Pkt. 15 – Dokumentation for Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg

Du kan starte med at beskrive hvilken varmeinstallation du har i beskrivelsesfeltet. Det kan f.eks. være gulvvarme eller radiatorer.

Samtidigt får du også igen behov for din entreprenørs dokumentation til færdigmeldingen. Entreprenøren skal her sende dig følgende som du skal uploade som bilag:

– Funktionsafprøvning af varmeanlægget

– Drift- og vedligeholdelsesmanual for varmeanlægget

– Datablad for varmeanlægget

Nogle kommuner vil også kende omfanget af gulvvarme og antal kredse. Her kan du f.eks. vælge at beskrive det i beskrivelsesfeltet.

Pkt. 16 – Dokumentation for Kap. 21. Vand

I udgangspunktet skal du under dette punkt beskrive hvordan sikring mod legionella og tilbagestrømning håndteres.

Sikring mod legionella kan typisk ses i databladet for din vandinstallation – f.eks. din varmtvandsbeholder eller varmepumpe mv. Databladet skal du også modtage af din entreprenør.

Ift. sikring mod tilbagestrømning vil det typisk være dokumentation nok, at uploade et billede af kontraventilen på vandinstallationen.

De færreste selvbyggere ved hvad en kontraventil er og derfor kan du med fordel snakke med din VVS-entreprenør som kan vise dig hvor den er monteret.

Din entreprenør skal under dette punkt også fremsende dokumentation på det udførte arbejde, som du skal uploade som bilag:

– Drift- og vedligeholdelsesmanual

– Datablade på installationer

Pkt. 17 – Dokumentation for Kap. 22. Ventilation

Din entreprenør der har opsat dit ventilationsanlæg skal her fremsende følgende dokumenter, som du uploader under dette punkt:

– Datablad for ventilationsaggregat (selve anlægget)

– Funktionsafprøvning

– Drift- og vedligeholdelsesmanual

Derudover kan du i beskrivelsesfeltet angive hvilke rum der ventileres mekanisk (ved hjælp af anlægget).

Hvis du f.eks. har opført en tilbygning er der ikke krav til mekanisk ventilation. Her skal du dog dokumentere, at rum udføres med mulighed for naturlig ventilation. (frisk luft ude fra – f.eks. vindue)

Pkt. 18 – Dokumentation for konstruktioner

Under dette punkt skal du uploade de statiske beregninger din ingeniør har udarbejdet.

Pkt. 19 – Dokumentation for brand

Da guiden henvender sig til private byggesager er der som oftest ikke store brandtekniske udfordringer – og typisk indplacerer dit byggeri sig under Brandklasse 1. Hvis det er tilfældes kan du skrive nedenstående tekst i beskrivelsesfeltet:

Byggeriet omfattes af risikoklasse 1, hvor brandsikringen sker ud fra de i bilag 1a præ-accepterede løsninger. Der er tale om simpelt og traditionelt byggeri, der er kendetegnet ved, at personer, der opholder sig i byggeriet, er bekendt med byggeriets flugtveje og på let vis kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri.

Etagearealet forholder sig under 600 m2.

I nybyggeri er der krav til serieforbundet røgalarmanlæg – og du kan med fordel uploade datablad.

Redningsåbninger skal som udgangspunkt placeres i alle opholdsrum – og du kan igen med fordel henvise til tegningsmaterialet hvor redningsåbninger normalt er markeret ved vinduer/døre.

Pkt. 20 – Byggeskadeforsikring, endelig police

Hvis dit byggeprojekt er nybyggeri er der krav til en obligatorisk byggeskadeforsikring. Hvis du udfører projektet selv frafalder kravet dog – og du har sikkert allerede udfyldt erklæringen for selvbyggere.

Hvis der derimod er tale om en renovering eller tilbygning er der ikke krav til en byggeskadeforsikring – og det kan du beskrive kort under dette punkt.

Pkt. 21 – Energimærke

Hvis dit projekt er et nybyggeri skal du her uploade din energimærkning samt trykprøvningen.

Hvis du endnu ikke har disse dokumenter skal du kontakte en energirådgiver som kan udføre opgaven for dig.

Pkt. 22 – Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer

Hvis du ikke har vedhæftet drift- og vedligeholdelsesmanualer for installationer i de ovenstående punkter kan du uploade dem her.

Til sidst mangler du kun af indsende færdigmeldingen til kommunen og efterfølgende modtager du en kvittering.

Når færdigmeldingen er sagsbehandlet og godkendt vil du modtage en ibrugtagningstilladelse.

Nu er færdigmeldingen afsluttet og du kan læne dig tilbage og nyde dit byggeprojekt.